กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก ค้นหา ระบบจะแสดงรหัสประจำตัวและข้อมูลพื้นฐาน


งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โทรศัพท์ : 064 226 2566
Email : registrar.pn@g.psu.ac.th